نادر آخوندی
Name : نادر آخوندی
Educational Background : فوق لیسانس اقتصاد- دانشگاه اصفهان 1382
عنوان رساله: هزینه نهائی بلند مدت نیروگاهها.
لیسانس اقتصاد- دانشگاه اصفهان 1378
Job Experience : عضو هیأت مدیره شرکت سامان انرژی اصفهان، 1384 تا کنون.
معاون مالی و پشتیبانی شرکت سامان انرژی اصفهان، 1384- تا کنون.
مدیرامور پشتیبانی شرکت سامان انرژی اصفهان، 1381- تا 1384
کارشناس مسئول پروژه یابی شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، 1379- 1381.
کارشناس مسئول کمیته های تخصصی شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، 1379- 1381.
کارشناس شرکت خدمات علمی و صنعتی اصفهان، 1377- 1378.
دبیرکمیته مدیریت و نیروی انسانی شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان 1378- 1381.
دبیر کمیته اتوماسیون ، ارتباطات و انفورماتیک شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان 1380-1381.
هراتیان م.،آخوندی ن.،"تحلیل فنی و اقتصادی کاربرد آبگرمکن خورشیدی برای یک ساختمان دولتی در اصفهان"، سومین همایش بهینه سازی سوخت در ساختمان، بهمن 1382.

nakhondi@samanenergy.ir