فریبرز کریمی
Name : فریبرز کریمی
Educational Background : فوق لیسانس مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی اصفهان، 1381.
عنوان رساله فوق لیسانس: "تحلیل خستگی سنبه و قالب های گژن پین اتومبیل پراید به روش اکستروژن سرد با استفاده از روش اجزاء محدود"
لیسانس مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی اصفهان، 1379.
عنوان رساله لیسانس: "بهینه سازی مصرف بخار در اجکتورهای سه مرحله ای برج تقطیر پالایشگاه اصفهان"
Job Experience : کارشناس ارشد شرکت سامان انرژی، 1381 تاکنون.
کارشناس هسته تحقیقات انرژی شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، 1378 تا 1381.
 

سوابق پژوهشی:

  • همکار پروژه "استخراج و استفاده از انرژی بیوگاز لندفیل در منطقه اصفهان"، 1382.
  • همکار پروژه طرح ملی "طراحی و توسعه تکنولوژی بازیافت انرژی در پالایشگاه اصفهان"، شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، 1380.

زمینه های پژوهشی:

  • بهینه سازی و بازیافت انرژی.
  • استفاده از روش اجزاء محدود در مدلسازی شکل دادن فلزات.
 

انتشارات:

  • کریمی ف.، اسلامی ب.، صدری م. ا. و پسندیده فرد ا.، "بهینه سازی مصرف بخار در اجکتورهای سه مرحله ای با استفاده از پمپ خلاء"، سومین همایش ملی انرژی اصفهان، ص ص 824-818، تهران، 1380.
  • فدایی تهرانی ع.، کریمی ف. ،"تدوین روشی جهت تحلیل خستگی قالبهای اکستروژن سرد به کمک روش اجزاء محدود"، ششمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران، ص ص، تهران 1382.
  • کریمی ف، سلفیان ر.، صدری م. ا.، "بررسی عملکرد و میزان تلفات انرژی برجهای خنک کن پالایشگاه اصفهان"، چهارمین همایش ملی انرژی ایران، ص ص 686-677، تهران 1382.
  • سلفیان ر.، کریمی ف.، صدری م. ا.، "بررسی عملکرد و میزان تلفات انرژی بویلرهای پالایشگاه اصفهان"، چهارمین همایش ملی انرژی ایران، ص ص 729-721، تهران 1382.
  • هراتیان م.،کریمی ف .،"بررسی پتانسیل انرژِی بیوگاز حوزه های دفن زباله های شهری شهر اصفهان"، همایش اکوانرژی، ایران، 1383.