کمال حسینی
Name : کمال حسینی
Educational Background : فوق لیسانس برق ، دانشگاه تهران 1350 .
Job Experience : مدیر دفتر تحقیقات و استانداردها- شرکت برق منطقه ای اصفهان از 1370 تا 1381 .
معاون مهندسی و برنامه ریزی برق باختر از 1367 تا 1370.
مدیر طراحی 20 کیلو ولت برق اصفهان از 1363 تا 1367 .
مدیر توسعه و نوسازی برق اصفهان از 1358 تا 1363.
سرپرست نیروگاه سد زاینده رود از 1350 تا 1358 .

سوابق پژوهشی :

  • مسئول پروژه مدل سازی CT .
  • عضو کمیته انرژی شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان.
  • عضو کمیته استاندارد شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان.
  • عضو هیئت مدیره انجمن مهندسین برق و الکترونیک در اصفهان.
  • عضو کمیته مرکزی تحقیقات در شرکت برق منطقه ای اصفهان .