حضور مدیر عامل شرکت سامان انرژی در چهارمین رویداد باشگاه توسعه سرمایه گذاری اصفهان
ابتدا مراسم با سخنرانی آقای مهندس سهل آبادی رییس اتاق بازرگانی شروع شد و در ادامه آقای مهندس فتوحی مدیر عامل شرکت سامان انرژی بعنوان دومین سخنران، گزارش مفید و مختصری  از حضور در نمایشگاه (ECOMONDO:2017) ایتالیا ارائه نمودند. سپس 
   2018/2/10 11:24